Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania realitných služieb prostredníctvom realitnej kancelárie (ďalej len „VP“)

 1. Spoločnosť BROTHERS Real s.r.o., so sídlom Krížna 4, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47 439 289, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, Číslo vložky: 9255/B (ďalej len „BROTHERS“), je oprávnená poskytovať na území Slovenskej republiky a Českej Republiky, spoločnosť BROTHERS Real s.r.o., so sídlom Chudenická 1059/30, Praha 10 – Hostivar 10 200, IČO: 05 371 457, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Odd: C, Číslo vložky: C 262600, činnosť, ktorých predmetom je užívanie ochrannej známky BROTHERS a patentovej koncepcie obsahujúceho zriadenie, rozvoj a prevádzkovanie realitných kancelárií a reguláciu činnosti realitných maklérov.
 2. VP BROTHERS platia pre všetky záväzkové vzťahy s klientmi realitnej kancelárie BROTHERS a tretími osobami (záujemcami), pokiaľ nie sú konkrétnou zmluvou výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária BROTHERS poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní.

 3. Účelom VP je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi osobami uvedenými v bode 2, spôsob vykonávania realitných služieb, ukončenie zmluvného vzťahu a stanovenie zodpovednosti za porušenie zmluvných vzťahov.

 4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa riadia slovenským resp. českým právnym poriadkom najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 5. Systém BROTHERS tvorí sieť pobočiek , ktoré sú oprávnené používať systém BROTHERS a sú prepojené na BROTHERS (centrála v Bratislave).

 6. Realitná kancelária BROTHERS je samostatným subjektom práva (ďalej len „RK BROTHERS“), hlavným predmetom jej podnikania je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností – realitná činnosť.

 7. BROTHERS zabezpečuje metodické, materiálne, finančné aj personálne vedenie a usmerňovanie všetky pobočky BROTHERS a ich realitných maklérov, vrátane zabezpečovania školení, vzdelávania, certifikácie a hodnotenia realitných maklérov.

 8. Realitní makléri sú na základe dohody o spolupráci samostatnými subjektmi systému BROTHERS a na základe poverenia poskytujú klientom služby v mene a na účet RK BROTHERS.

 9. RK BROTHERS predkladá svojim klientom a tretím osobám (záujemcom) typové návrhy zmlúv, ktorých zmeny je možné vykonať len po výslovnom súhlase zmluvných strán.

 10. Sprostredkovanie kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností vykonáva RK BROTHERS pre svojich klientov na základe exkluzívnych (výhradných) a neexkluzívnych (nevýhradných) zmlúv.

 11. Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu RK BROTHERS navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti RK BROTHERS, ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti RK BROTHERS; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou.
 12. Klient sa zaväzuje zaplatiť RK BROTHERS zmluvnú pokutu vo výške 100% dojednanej odmeny, pokiaľ poruší niektorý zo svojich záväzkov uvedených v bode 11. V prípade, že klient odstúpi od exkluzívnej ( výhradnej ) zmluvy počas jej trvania, prináleží RK BROTHERS zmluvná pokuta 500,-€ .

 13. Pokiaľ bola zmluva o poskytovaní realitných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov RK BROTHERS, klient/ záujemca v právnom režime spotrebiteľa má právo od tejto zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzatvorenia na základe priloženého formulára.

 14. Klient v právnom režime spotrebiteľa sa poučuje o tom, že podpisom žiadosti o zahrnutie nehnuteľnosti do ponuky RK BROTHERS stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 13 po úplnom poskytnutí služby.

 15. Za poskytovanie realitných služieb náleží RK BROTHERS odmena (provízia). Odmena môže byť dojednaná v zmluve ako paušálna, percentom z predajnej/kúpnej ceny alebo ako rozdiel medzi predajnou cenou a cenou požadovanou klientom. RK BROTHERS je platcom DPH, k odmene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.

 16. Nárok na odmenu vzniká RK BROTHERS okamihom uzatvorenia sprostredkovanej zmluvy medzi klientom a treťou stranou (záujemcom), uzatvorenie ktorej je predmetom zmluvy, uzatvorenej medzi klientom a RK BROTHERS. Nárok na odmenu vznikne aj za predpokladu, že k uzatvoreniu sprostredkovanej zmluvy došlo po skončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi klientom a RK BROTHERS, ak k uzatvoreniu sprostredkovanej zmluvy, došlo v priamej súvislosti s činnosťou RK BROTHERS.

 17. Klient dáva výslovný súhlas RK BROTHERS k prevzatiu blokovacieho depozitu na úhradu kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu). Klient výslovne súhlasí a oprávňuje RK BROTHERS, aby si odmenu započítala vo svoj prospech z blokovacieho depozitu, ktorý zložila na jej účet za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy tretia osoba (záujemca).

 18. RK BROTHERS nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov), z uzavretých zmluvných vzťahov.

 19. RK BROTHERS je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytli klienti alebo tretie osoby (záujemcovia), a ktoré poskytuje tretím osobám (záujemcom). V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klientov, resp. od tretích osôb (záujemcov) spôsobená.

 20. RK BROTHERS ani ich realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal či uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

 21. Ak bude udelená pokuta za neuvedenie ukazovateľa integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu v ponuke na predaj alebo prenájom budovy/jej samostatnej časti v komerčnom médiu, klient/záujemca si môže uplatniť túto pokutu ako škodu voči RK BROTHERS len vtedy, ak tento údaj RK BROTHERS preukázateľne oznámil.

 22. Klient môže uplatniť svoje výhrady k činnosti RK BROTHERS (ďalej len „reklamácie“) u príslušnej RK BROTHERS, alebo elektronickou formou.

 23. Klient/záujemca sa poučuje v zmysle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka o tom, že ak ide o vadu poskytovanej služby RK BROTHERS, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. RK BROTHERS je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať poskytnutie inej realitnej služby, ak tým RK BROTHERS nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na dojednanú odmenu alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť realitná služba poskytnutá, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však klientovi nebola pre väčší počet vád realitná služba doposiaľ poskytnutá. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z odmeny za realitnú službu.

 24. RK BROTHERS a ich makléri sú povinní dodržiavať Etický kódex

 25. V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku klienta je RK BROTHERS oprávnená fakturovať klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päťstotín percenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do jej úplného zaplatenia.

 26. Prevádzkovateľom informačného systému je RK BROTHERS a účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmlúv súvisiacich s realitnou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností RK BROTHERS. Klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v zmluve o poskytovaní realitných služieb sú spracované v súlade so zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely plnenia zmluvy o poskytovaní realitných služieb sa poskytujú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 27. Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (alebo aj pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov na tretie osoby bez súhlasu RK BROTHERS.

 28. Všetky informácie, posielané medzi účastníkmi uvedenými v bode 2 faxom, elektronickou poštou alebo formou listu, sa považujú za riadne doručené uplynutím piatich (5) dní odo dna ich zaslania adresátovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví zmluvného dokumentu, prípadne na akúkoľvek inú adresu písomne oznámenú.

 29. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie VP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia VP. RK BROTHERS v tomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, za podmienky zachovania hospodárskeho a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

 30. Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2017 a strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších VP

Vyhotovil: Mgr. Lukáš Mucha, MBA